Witaj Gościu ( Zaloguj | Rejestruj )

> Temat pomocy
To jest temat, który chciałeś obejrzeć
Wprowadź słowa kluczowe do wyszukania   

> Twój Panel kontrolny ( Panel Administracyjny)
To jest temat, który chciałeś obejrzeć
Twój panel kontrolny jest twoj? konsol? forum. Mo?esz w niej zmieni? wygl?d forum i zobaczy?, jakie informacje o sobie udost?pniasz.

Subskrypcja

Tu zarz?dzasz ?ledzonymi forami i tematami. Zobacz w pomocy temat: Powiadom e-mailem o nowych wiadomo?ciach, aby uzyska? wi?cej informacji jak ?ledzi? tematy.

Edytowanie informacji w profilu.

Ta sekcja pozwoli Ci na dodanie lub usuni?cie informacji osobistych i dodanie innych informacji o sobie.

Edytuj Sygnatur?

Sygnatura u?ywana na forum jest bardzo podobna do tej u?ywanej w e-mailach. Jest ona dodawana do spodu ka?dego postu. Mo?esz ja ??czy? z BB-Code oraz kodem HTML, je?li administrator na to pozwoli?.

Edytuj ustawienia Avatara

Avatar to ma?e zdj?cie pojawiaj?ce si? pod twoj? nazw? u?ytkownika, gdy przegl?dasz temat albo ogl?dasz posta swojego autorstwa. Je?li administrator pozwoli? mo?esz wybra? avatara z galerii na forum. Mo?esz tak?e poda? adres Url do posiadanego ju? avatara na w?asnym serwerze. Mo?esz tak?e ustawi? takie opcje  jak szeroko?? i wysoko??, aby avatart zachowa? swoje proporcje.

Zmie? osobiste zdj?cie

Ta sekcja pozwoli Ci na dodanie lub zmienienie zdj?cia w twoim profilu. B?dzie ono widoczne, gdy kto postanowi obejrze? twój profil z poziomu mini-portalu lub listy u?ytkowników.

Ustawienia email

Ukryj mój adres e-mail Opcja ta pozwala Ci na zablokowanie mo?liwo?ci wysy?ania e-maili, do Ciebie  przez innych u?ytkowników forum.
Wy?lij mi informacje o aktualizacjach wys?ane przez administratoraOpcja ta pozwala administratorowi zawarcie twojego e-maila na jego licie u?ytkowników. U?ywa si? tej mo?liwo?ci, aby informowa? o aktualizacjach i innych wa?nych sprawach.
Zawieraj kopi? postu, kiedy przysy?asz powiadomienie o odpowiedzi ze ?ledzonego tematu,To ustawienie, do??cza odpowied? ze ?ledzonego tematu do e-maila wys?anego w ramach powiadamiania e-mailem o nowych wiadomo?ciach.
Wy?lij informacj? o nadej?ciu nowej prywatnej wiadomo?ci, Ta opcja powoduje wys?anie informacji o nowej, nie przeczytanej wiadomo?ci w  twojej skrzynce odbiorczej ( Inbox w PM) na podany podczas rejestracji adres  e-mail, za ka?dym razem, gdy taka nadejdzie.
Uaktywni? Powiadamianie E-mailem jako domy?l? akcj??, Zaakceptowanie tego spowoduje automatyczne ?ledzenie ka?dego tematu, w którym udzielisz odpowiedzi.

Ustawienia Forum

Z poziomu tej sekcji mo?esz ustawi? stref? czasow? w której si? znajdujesz, ustawi? by forum nie wy?wietla?o sygnatur, avatarów i grafik w postach.
Mo?esz aktywowa? opcj? powiadamiania o nowych prywatnych wiadomo?ciach za pomoc? okna Pop-up ( dzia?a tylko podczas przebywania na forum) i wybra? czy opcja: Szybka odpowied? ma by? dost?pna czy nie (je?li administrator dopuszcza jej u?ywania).
Mo?esz równie? wybra? ustawienia takie jak liczba tematów/postów wy?wietlanych na jednej stronie forum.

Skóry i J?zyki

Je?li administrator pozwoli?, to mo?esz zmieni? skór? i j?zyk forum. Istnieje  mo?liwo?? podgl?du zmian przed ich zastosowaniem.

Zmie? adres e-mail

W ka?dym momencie mo?esz zmieni? adres e-mail podany podczas procesu rejestracji u?ytkownika. Pami?taj jednak, ze w niektórych wypadkach b?dziesz musia? poda? tak?e aktualnie posiadany adres e-mail aby zmieni? go na nowy. Zostaniesz  poinformowany czy zmiana zosta?a zaakceptowana.

Zmie? has?o

W tej sekcji mo?esz zmieni? swoje has?o Pami?taj jednak, ze obecnie posiadane  has?o b?dzie wymagane, aby zmieni? je na nowe.

Polecamy:

RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: 5.12.2023 - 19:23
Hosting: DataNet.pl