Witaj Gościu ( Zaloguj | Rejestruj )

> Temat pomocy
To jest temat, który chciałeś obejrzeć
Wprowadź słowa kluczowe do wyszukania   

> Twoja Skrzynka odbiorcza
To jest temat, który chciałeś obejrzeć
Twój PM dzia?a podobnie do konta e-mail z którego mo?esz wysy?a? i odbiera?  wiadomo?ci oraz przechowywa? je w folderach.

Wy?lij nowy PM

Ta opcja pozwoli Ci na wys?anie wiadomo?ci do innego u?ytkownika tego forum. Je?li masz zachowan? jego nazw? w licie kontaktów; mo?esz ja dowolnie edytowa?. Zostanie ona automatycznie wy?wietlona na licie kontaktów i mo?esz wys?a? do  tego u?ytkownika PM bezpo?rednio z forum ( z listy u?ytkowników lub z opcji  wy?lij PM dost?pnej w postach danego u?ytkownika). Mo?esz równie? wys?a? jedn?  wiadomo?? do wielu odbiorców naraz. Je?li administrator pozwoli? mo?esz w PM zawiera? BB-Code i kod HTML.  Je?li wybierzesz opcje dodaj kopi? wiadomo?ci do folderu elementy wys?ane kopia wiadomo?ci zostanie automatycznie zachowana w celu pó?niejszego wykorzystania. Je?li wybierzesz ?ledzi? t? wiadomo??? szczegó?y tej wiadomo?ci b?d? dost?pne w ?ledzeniu wiadomo?ci gdzie b?dziesz móg? zobaczy? czy/kiedy wiadomo??  zosta?a przeczytana przez odbiorc?.

Id? do Inbox

Inbox to miejsce gdzie zapisywane s? wszystkie wys?ane do Ciebie wiadomo?ci.  Kliknij na tytule wiadomo?ci a zostanie ona otwarta w oknie podgl?du, tak samo  jak posty na forum. Mo?esz usuwa? wiadomo?ci lub przenosi? je z inbox.

Opró?nij foldery PM

  Ta opcja prosto i szybko opró?ni twoje wszystkie foldery z PM

Edytuj przechowywane foldery

Mo?esz zmienia? nazwy, dodawa? lub usuwa? foldery  w których znajduj? si? wiadomo?ci. To pozwoli Ci personalizowa? twoje wiadomo?ci. Nie mo?esz natomiast usun?? folderów Inbox i Sent Items'.

Komunikator/lista zablokowanych

Mo?esz tu dodawa? i edytowa? nazwy u?ytkowników. Mo?esz równie? u?y? tej sekcji  do stworzenia Listy zablokowanych uniemo?liwiaj?cej zawartym na niej  u?ytkownikom wysy?anie wiadomo?ci do Ciebie.
Nazwy umieszczone w tej sekcji zostan? automatycznie umieszczone na licie kontaktów widocznej podczas wysy?ania wiadomo?ci. Umo?liwi Ci to szybkie wybieranie odbiorców z listy.


Archiwum wiadomo?ci


Je?li twój folder wiadomo?ci jest pe?en i nie mo?esz otrzymywa? nowych wiadomo?ci, mo?esz je zarchiwizowa?. Ta operacja skompiluje je w plik HTML, lub do formatu MS EXEL. Taka strona zostaje wys?ana na twój adres e-mail, który poda?e? podczas rejestracji. Po wykonaniu archiwizacji nale?y opró?ni? wszystkie foldery PM

Zachowane ( Nie wys?ane) wiadomo?ci

To miejsce pozwoli Ci przej?? do wszystkich PM, które postanowi?e? zachowa? aby wys?a? je pó?niej.

?ledzenie wiadomo?ci

To opcja, dzi?ki której mo?esz ?ledzi? dowoln? wys?an? ju? przez Ciebie wiadomo??. W tym oknie b?d? si? pojawia? wszystkie ?ledzone przez Ciebie  wiadomo?ci, ich szczegó?y oraz informacje kiedy i czy zosta?y przeczytane przez  odbiorc?. To miejsce daje Ci równie? szans? na skasowanie ju? wys?anej, ale  jeszcze nie odczytanej wiadomo?ci przez odbiorc?.

Polecamy:

RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: 7.06.2023 - 22:53
Hosting: DataNet.pl