Witaj Gościu ( Zaloguj | Rejestruj )

> Temat pomocy
To jest temat, który chciałeś obejrzeć
Wprowadź słowa kluczowe do wyszukania   

> Kalendarz
To jest temat, który chciałeś obejrzeć
To rozszerzenie forum stanowi osobisty kalendarz, do którego dost?p jest z  poziomu linka do kalendarza na g?ównej stronie forum.

Mo?esz dodawa? swoje osobiste wydarzenia do kalendarza, s? one widoczne tylko  dla Ciebie. Aby doda? nowe wydarzenie, u?yj przyciska Dodaj  nowe zdarzenie, zostaniesz przeniesiony do ekranu postowania wydarze?. Dost?pne  s? trzy typy wydarze?, które teraz mo?esz doda?:
  • Pojedynczy dzie?/jedno z wydarze? mo?e by? dodane przy u?yciu pierwszej opcji,  wybieraj?c tylko dat? dla niego, kiedy ma si? pojawi?.
  • Zdarzenie kilku dniowe, to wydarzenie, które obejmuje kilka dni, przy zaznaczeniu daty  rozpocz?cia, b?dziesz musia? zaznaczy? dat? jego ko?ca. Dost?pna jest te? opcja  pod?wietlania wiadomo?ci w kalendarzu, przydatna, gdy wy?wietlanych jest wi?cej  ni? jedno takich wydarzenie.
  • Wydarzenie powtarzaj?ce si? ,to jedno dniowe wydarzenie,  które mo?esz ustawi?, aby pojawia?o si? w odst?pnie czasowym, na przyk?ad, co  tydzie?, miesi?c lub rok.
Z polecenia administratora, mo?esz tak?e doda? publiczne wydarzenie, które nie b?dzie widoczne tylko dla Ciebie, ale dla wszystkich u?ytkowników.

Tak?e je?li administrator wybierze tak? opcj?, b?d? umieszczane odno?niki do  wszystkich urodzin maj?cych miejsce w danym dniu wy?wietlanym przez kalendarz.  Pojawi? si? równie? Twoje urodziny, je?li wpisa?e? dat? urodzin w sekcji Profil  Twojego panelu kontrolnego.

Polecamy:

RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: 7.06.2023 - 23:29
Hosting: DataNet.pl